Başbakı Kulu Defteri

3 Safer 1232

Bütün emlak ve emvali canib-i mirîce zabtolunan Tekelioğlu emlakının muaccelatı ve zimematından yapılan tahsilatın defteri.

27 Şevval 1231

Tekelioğulları'nın Canib-i Mirîye olan borçlarının tahsil olunan ve olunmayanları ile Teke Sancağı ve civarında Canib-i Miriye borcu olan cemaat ve şahısların borç mikdarlarını gösterir defter.