Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

DH. İD. 181/45

7 Şaban 1332

Bazı aşar mültezimin borçlarından dolayı vereseleri aleyhinde çıkarılan beş kıta ilamın valiler tarafından veresesinin ikamet ettiği mahalli mahkemeye gönderildiği ve uygun muamelenin yapılması

Vergi

BEO 4154/311519

8 Rebiülâhir 1331

Antalya Merkez Kazası Beşinci Daire tahsildarı Necib Efendi'nin zimmetinin maa-masarıf-ı mahkeme kefili Ömer Lülü Efendi terekesinden tahsiline dair Anadolu Kazaskerliği'ne yazılan buyruldu. (Meşihat; 311249)

Muhallefat ve Tereke, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

DH. İD. 39/75

25 Rebiülevvel 1331

Hakkında şikayette bulunulan Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in tayininde kanunsuz bir durum olmadığı ve vazifesini ifâda usûlsüzlük yapmadığının tespit edildiği.

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

DH. H. 47/50

24 Safer 1331

Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin kefalet sebebiyle belediye dairesine borcu olan meblağın terekesinden tahsil edilmesine dair Konya Vilayeti'nin tahririnin gönderildiği

Muhallefat ve Tereke, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

BEO 4137/310209

16 Safer 1331

Kefil olması sebebiyle belediyeye borcu olan Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin borcunun terekesinden tahsil olunması. (Dahiliye; 309281)

Muhallefat ve Tereke, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

BEO 4124/309281

5 Muharrem 1331

Kefalet nedeniyle Belediye Dairesi'ne borçlu olan Antalya'lı Ömer Lülü Efendi veresesi aleyhinde Antalya Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi'nden ikame olunan dava neticesinde aranılan meblağın, Ömer Efendi'nin terekesinden tahsili. (Meşihat)

Muhallefat ve Tereke, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

DH. H. 47/35

4 Safer 1330

Antalya tüccarından Ömer Lütfi Efendi Manavgat'tan dönerken yolda Tahtacılar Muhtarı Molla Süleyman ve arkadaşları tarafından yaralanarak öldürülmesi üzerine yapılan takibat neticesi katillerin yakalandığı hakkında Konya Vilayeti'nin Nezaret'e gönderdiği telgraf.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

DH. İD. 137/1

3 Muharrem 1330

1- Antalya Belediye seçimlerine hile karıştırıldığının tahkikat sonucu anlaşılması üzerine seçimin feshi ve encümen-i intihap azası hakkında takibat-ı kanuniye icrasının Mahkeme-i Nizamiyece kararlaştırılması.
2- Teke muteberanından Ömer Lülü'nün rıhtım hasılatından ve Belediye varidatından para çaldığı.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

DH. MKT. 2716/2

1 Muharrem 1327

Belediye intihab meselesinden dolayı Teke kasabası ahalisinin Münir Bey ve Ömer Lülü Efendi taraftarı olmak üzere iki fırkaya ayrıldığı ve taraftarlar arasındaki kavga ve çekişmeler sebebiyle asayişin bozulduğu anlaşılmış olup tahkikat amacıyla Antalya'ya gönderilen zata gerekli malumatın itasıyla asayişi bozacak hareketlere meydan verilmemesi.

Antalya Belediyesi, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Münir Bey

DH. MKT. 2615/83

30 Şaban 1326

Görevi sırasında belediye varidatında yolsuzluk yaptığına dair Antalya sabık Belediye Reisi Rıza Bey hakkındaki şikayetin tahkik edilmesi.

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

DH. MKT. 1235/12

19 Muharrem 1326

Antalya Belediye Riyaseti'nden azledilen Rıza Bey'in riyaseti döneminde vuku bulan suistimalin tetkiki için teşkil olunan komisyonun bu şahsın nüfuzundan dolayı işi yüzüstü bıraktığına dair ihbarın tahkiki.

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

DH. MKT. 1093/62

3 Cemâziyelevvel 1324

Teke Sancağı Tahrirat Kalemi Müsevvidi Murat Efendi Evkaf Müdürlüğü'ne tayin olunduğundan Ömer Lütfi Efendi'nin de şimdiye kadar olan hizmetlerinden dolayı açık bulunan kalem müsevvidliğine tayini istirhamı.

Evkaf Müdürü Murad Efendi, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

ZB. 309/78

28 Rebiülâhir 1324

1322 Haziran 8 - Antalya'dan gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah, Meis adalı Mehmed Zeki Efendileri Selimiye Kışlası'nda tevkif ve haklarında yapılan yolsuzluk sonunda Mehmed Zeki üzerinde çıkan para ve dövizlerin Ali Şamil'in teb'idinden sonra teslim edilmediği anlaşıldığından Nizamiye Hazinesi'ne teslim edildiği.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Ali Şamil Paşa

ZB. 469/65

26 Rebiülevvel 1324

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfü ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendilerden, Ali Şamil ve kardeşi tarafından zorla alınan ve Ali Şamil'in kumandanlık yazıhanesinde bulunan para ve eşyaların gönderilmesi.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Ali Şamil Paşa

ZB. 469/39

15 Rebiülevvel 1324

Ali Şamil'in, Antalya'dan vapurla Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'ndaki yazıhanesine getirterek üzerlerindeki para ve eşyalara el koyduğu.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Ali Şamil Paşa

ZB 309/40

7 Rebiülevvel 1324

Tüccardan Ömer Lütfi Efendi'nin nukud vesairesinin Ali Şamil ve Midhat tarafından alınmasının Merkez Kumandanlığı'na bildirilmesi ile Antalya Eytam Müdürlüğü'ne tayin edilmiş olan Ali Şamil'in yanına Ali Besim'in gelip gittiğinin ifade edildiği.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Ali Şamil Paşa

ZB. 469/11

7 Rebiülevvel 1324

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'na getirerek üzerlerindeki para ve eşyaları alan ve bundan dolayı sürgün edilen Ali Şamil'in, kumandanlık yazıhanesine bıraktığı eşya ve paraların gönderilmesi.

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi, Ali Şamil Paşa

BEO 2770/207679

4 Muharrem 1324

Rodos'tan Dersaadet'e gelen Antalya Ticaret Odası Reisi Ömer Lütfi Efendi ile refakatinde bulunan Mehmed Zeki ve Fettah Ağa namlarında iki kişinin tevkif ve Selimiye Kışlası'na nakledilmesi emr-i fermana müstenid olmadığı halde salıverilmesi zımnında icab edenlere evamir-i katiyye itası ve keyfiyetin inbası. (Harbiye; 207678)

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

BEO 2770/207678

3 Muharrem 1324

Rodos'tan Dersaadet'e gelen Antalya Ticaret Odası Reisi Ömer Lütfi ve arkadaşları hakkında yapılan muamelenin işarı. (Zabtiye, 207678)

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

Y. A. HUS. 500/14

3 Muharrem 1324

Ömer Lütfü Efendi ve rüfekasının tahliyeleri temennisi

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

İKDAM No: 3278

3 Cemâziyelevvel 1321

Hüseyin Hüsnü Tekelioğlu'na rütbe tevcihi

Rıza Beyzade Hüseyin Bey

İ. TAL. 303/34

20 Safer 1321

Antalya Belediye Reisi Rıza bey ile sairenin terfii. (1321S-146)

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

İ. TAL. 294/23

27 Şevval 1320

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e Üçüncü Osmanî itası (1320L-133)

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

İ. DH. 1386/22

25 Rebiülâhir 1319

Antalya İskan-ı Muhacirin Memurluğu'nun Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e tevdi edilmesi. (1319R-32)

Muhacirler, Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

BEO 1699/127400

20 Rebiülâhir 1319

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in saniye rütbesi kaydı bulunmayıp uhdesine salise rütbesi tevcih olunduğunun kayıtlı bulunduğu Teşrifat Dairesi'nden ifade edildiğinden evvela mümaileyhin rütbe-i haliye rüusunun ve tasdikli suretinin gönderilmesi. (Konya)

Antalya Belediyesi, Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

Sayfalar