İ. DH. 1386/22

25 Rebiülâhir 1319

Antalya İskan-ı Muhacirin Memurluğu'nun Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e tevdi edilmesi. (1319R-32)