Muhacirler

25 Rebiülâhir 1319

Antalya İskan-ı Muhacirin Memurluğu'nun Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e tevdi edilmesi. (1319R-32)

29 Zilhicce 1227

Çerkes kabailini hükumete bağlamak için Anapa'ya muktedir bir vezir tayini ve vezire kafi miktarda maaş tahsis ve Rusya'dan gelen zahire gemilerinin yarı hamulesi İstanbul'da alıkonulup yarısının müruruna müsaade edilmesi ve Karaman valisi Ali Paşa'nın Antalya'yı muhasara için istediği gemiler hakkında telhis. a.g.y.tt