Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

25 Rebiülevvel 1331

Hakkında şikayette bulunulan Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in tayininde kanunsuz bir durum olmadığı ve vazifesini ifâda usûlsüzlük yapmadığının tespit edildiği.

30 Şaban 1326

Görevi sırasında belediye varidatında yolsuzluk yaptığına dair Antalya sabık Belediye Reisi Rıza Bey hakkındaki şikayetin tahkik edilmesi.

19 Muharrem 1326

Antalya Belediye Riyaseti'nden azledilen Rıza Bey'in riyaseti döneminde vuku bulan suistimalin tetkiki için teşkil olunan komisyonun bu şahsın nüfuzundan dolayı işi yüzüstü bıraktığına dair ihbarın tahkiki.

20 Safer 1321

Antalya Belediye Reisi Rıza bey ile sairenin terfii. (1321S-146)

27 Şevval 1320

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e Üçüncü Osmanî itası (1320L-133)

25 Rebiülâhir 1319

Antalya İskan-ı Muhacirin Memurluğu'nun Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e tevdi edilmesi. (1319R-32)

20 Rebiülâhir 1319

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in saniye rütbesi kaydı bulunmayıp uhdesine salise rütbesi tevcih olunduğunun kayıtlı bulunduğu Teşrifat Dairesi'nden ifade edildiğinden evvela mümaileyhin rütbe-i haliye rüusunun ve tasdikli suretinin gönderilmesi. (Konya)

14 Rebiülâhir 1316

Rum Patrikhanesi'nin Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in hizmetlerinden memnun olduğuna dair verdiği muhtıranın gönderildiği.

19 Ramazan 1315

Antalya Belediye Reisi eşraftan Dizdarzade Rıza Bey'e salise ve Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Hüsn-i Hat Muallimi Halid Efendi'ye rabia rütbeleri tevcihi. (1315N-138)