BEO 1699/127400

20 Rebiülâhir 1319

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in saniye rütbesi kaydı bulunmayıp uhdesine salise rütbesi tevcih olunduğunun kayıtlı bulunduğu Teşrifat Dairesi'nden ifade edildiğinden evvela mümaileyhin rütbe-i haliye rüusunun ve tasdikli suretinin gönderilmesi. (Konya)