Antalya Belediyesi

1 Muharrem 1327

Belediye intihab meselesinden dolayı Teke kasabası ahalisinin Münir Bey ve Ömer Lülü Efendi taraftarı olmak üzere iki fırkaya ayrıldığı ve taraftarlar arasındaki kavga ve çekişmeler sebebiyle asayişin bozulduğu anlaşılmış olup tahkikat amacıyla Antalya'ya gönderilen zata gerekli malumatın itasıyla asayişi bozacak hareketlere meydan verilmemesi.

20 Rebiülâhir 1319

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in saniye rütbesi kaydı bulunmayıp uhdesine salise rütbesi tevcih olunduğunun kayıtlı bulunduğu Teşrifat Dairesi'nden ifade edildiğinden evvela mümaileyhin rütbe-i haliye rüusunun ve tasdikli suretinin gönderilmesi. (Konya)

14 Rebiülâhir 1316

Rum Patrikhanesi'nin Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in hizmetlerinden memnun olduğuna dair verdiği muhtıranın gönderildiği.

9 Rebiülâhir 1312

Antalya Mevlevihanesi arazi-i mevkufesinin üçyüzyedi senesi Aşar Mültezimi Mürdehay'in bakıyye-i zimmeti bulunan beşbin kuruşa mukabil, üç bab dükkanın kendi uhdesine ihalesi ferağ komisyonunca muamelesi icra edildiği halde, Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi uhdesine kaydı kararlaştırıldığından bahisle muhafaza-i hukuku hakkında mezkur Mevlevihane Şeyhi Hüsameddin Efendi'nin arzuhali. (Konya)