Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

8 Rebiülâhir 1331

Antalya Merkez Kazası Beşinci Daire tahsildarı Necib Efendi'nin zimmetinin maa-masarıf-ı mahkeme kefili Ömer Lülü Efendi terekesinden tahsiline dair Anadolu Kazaskerliği'ne yazılan buyruldu. (Meşihat; 311249)

24 Safer 1331

Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin kefalet sebebiyle belediye dairesine borcu olan meblağın terekesinden tahsil edilmesine dair Konya Vilayeti'nin tahririnin gönderildiği

16 Safer 1331

Kefil olması sebebiyle belediyeye borcu olan Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin borcunun terekesinden tahsil olunması. (Dahiliye; 309281)

5 Muharrem 1331

Kefalet nedeniyle Belediye Dairesi'ne borçlu olan Antalya'lı Ömer Lülü Efendi veresesi aleyhinde Antalya Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi'nden ikame olunan dava neticesinde aranılan meblağın, Ömer Efendi'nin terekesinden tahsili. (Meşihat)

4 Safer 1330

Antalya tüccarından Ömer Lütfi Efendi Manavgat'tan dönerken yolda Tahtacılar Muhtarı Molla Süleyman ve arkadaşları tarafından yaralanarak öldürülmesi üzerine yapılan takibat neticesi katillerin yakalandığı hakkında Konya Vilayeti'nin Nezaret'e gönderdiği telgraf.

3 Muharrem 1330

1- Antalya Belediye seçimlerine hile karıştırıldığının tahkikat sonucu anlaşılması üzerine seçimin feshi ve encümen-i intihap azası hakkında takibat-ı kanuniye icrasının Mahkeme-i Nizamiyece kararlaştırılması.
2- Teke muteberanından Ömer Lülü'nün rıhtım hasılatından ve Belediye varidatından para çaldığı.

1 Muharrem 1327

Belediye intihab meselesinden dolayı Teke kasabası ahalisinin Münir Bey ve Ömer Lülü Efendi taraftarı olmak üzere iki fırkaya ayrıldığı ve taraftarlar arasındaki kavga ve çekişmeler sebebiyle asayişin bozulduğu anlaşılmış olup tahkikat amacıyla Antalya'ya gönderilen zata gerekli malumatın itasıyla asayişi bozacak hareketlere meydan verilmemesi.

3 Cemâziyelevvel 1324

Teke Sancağı Tahrirat Kalemi Müsevvidi Murat Efendi Evkaf Müdürlüğü'ne tayin olunduğundan Ömer Lütfi Efendi'nin de şimdiye kadar olan hizmetlerinden dolayı açık bulunan kalem müsevvidliğine tayini istirhamı.

4 Muharrem 1324

Rodos'tan Dersaadet'e gelen Antalya Ticaret Odası Reisi Ömer Lütfi Efendi ile refakatinde bulunan Mehmed Zeki ve Fettah Ağa namlarında iki kişinin tevkif ve Selimiye Kışlası'na nakledilmesi emr-i fermana müstenid olmadığı halde salıverilmesi zımnında icab edenlere evamir-i katiyye itası ve keyfiyetin inbası. (Harbiye; 207678)

3 Muharrem 1324

Rodos'tan Dersaadet'e gelen Antalya Ticaret Odası Reisi Ömer Lütfi ve arkadaşları hakkında yapılan muamelenin işarı. (Zabtiye, 207678)

Sayfalar