DH. MKT. 1093/62

3 Cemâziyelevvel 1324

Teke Sancağı Tahrirat Kalemi Müsevvidi Murat Efendi Evkaf Müdürlüğü'ne tayin olunduğundan Ömer Lütfi Efendi'nin de şimdiye kadar olan hizmetlerinden dolayı açık bulunan kalem müsevvidliğine tayini istirhamı.