Muhallefat ve Tereke

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaşlı Hacı Kadri'nin muhallefat ve zimematı bedeli olarak canib-i miriye itasını taahhüd eylediği elli bin kuruşu derhal vermesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e vesaireye hüküm.

11 Cemâziyelâhir 1211

Firari Kaş'lı Hacı Kader oğlu Ali'nin miriye zabtı ferman olunan muhallefatı elli bin kuruş mukabilinde Teke mütesellimine terk edilmiş ve meblağ-ı mezbura mahsuben mütesellimi mumaileyh tarafından on beş bin kuruş gönderilmiş olduğundan mütebakisinin dahi gönderilmesi.

8 Rebiülâhir 1331

Antalya Merkez Kazası Beşinci Daire tahsildarı Necib Efendi'nin zimmetinin maa-masarıf-ı mahkeme kefili Ömer Lülü Efendi terekesinden tahsiline dair Anadolu Kazaskerliği'ne yazılan buyruldu. (Meşihat; 311249)

24 Safer 1331

Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin kefalet sebebiyle belediye dairesine borcu olan meblağın terekesinden tahsil edilmesine dair Konya Vilayeti'nin tahririnin gönderildiği

16 Safer 1331

Kefil olması sebebiyle belediyeye borcu olan Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin borcunun terekesinden tahsil olunması. (Dahiliye; 309281)

5 Muharrem 1331

Kefalet nedeniyle Belediye Dairesi'ne borçlu olan Antalya'lı Ömer Lülü Efendi veresesi aleyhinde Antalya Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi'nden ikame olunan dava neticesinde aranılan meblağın, Ömer Efendi'nin terekesinden tahsili. (Meşihat)

18 Şaban 1275

Antalya hanedanından Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa'nın terekesi konusunda çıkan anlaşmazlığın halledilmesi.

29 Zilhicce 1229

Vezareti merfu olan Karaman Valisi Ali Paşa'nın Konya ve Burdur'da olan muhallefatını zabt ve tahrir için mübaşir tayini münasip görülenlerin pusulasının takdim edildiği. a.g.y.tt

4 Cemâziyelâhir 1229

Vefatı şuyu bulan sabık Kütahya Mütesellimi Hacı Molla'nın muhallefatı mühürlenmiş ise de Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu İbrahim tarafından kale içinde bir evde hapsedilmiş olduğu tahakkuk ettiğinden, Antalya üzerine memur edilen ağalara futur vermemek ve Antalya Kalesi'nde padişah muhaliflerini sevindirmemek için muhallefatının tahrir edilmemesi hakkında hülasa.

Sayfalar