C. ML. 34/1560

11 Cemâziyelâhir 1211

Firari Kaş'lı Hacı Kader oğlu Ali'nin miriye zabtı ferman olunan muhallefatı elli bin kuruş mukabilinde Teke mütesellimine terk edilmiş ve meblağ-ı mezbura mahsuben mütesellimi mumaileyh tarafından on beş bin kuruş gönderilmiş olduğundan mütebakisinin dahi gönderilmesi.