Kaş'lı Hacı Ali

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

11 Cemâziyelâhir 1211

Firari Kaş'lı Hacı Kader oğlu Ali'nin miriye zabtı ferman olunan muhallefatı elli bin kuruş mukabilinde Teke mütesellimine terk edilmiş ve meblağ-ı mezbura mahsuben mütesellimi mumaileyh tarafından on beş bin kuruş gönderilmiş olduğundan mütebakisinin dahi gönderilmesi.

29 Zilhicce 1204

Mirimirandan Tekeli Deli Bekir'in hakkından gelmeye kadir Hasan Çavuşzade ile Kaş kazası sakinlerinden sahibinin Kadrioğlu Ali Ağa olduğuna ve saireye dair Darphane Nazırı'nın Sadaret Kaymakamı'na takriri. a.g.y.tt

29 Cemâziyelâhir 1210

Kaş'lı Kadri oğlu Ali'nin tenkiline memur olan Anadolu valisi Ebubekir Paşa maiyyetine tayin edilmiş ise de inşasına memur olduğu kalyonun işlerine bakmak üzere mahal-li memuriyeti olan Menteşe'de kalarak maiyetindeki askerin kardeşi ile gönderilmesi hakkında Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa'ya ve beyan-ı hali mutazammın müşarunileyh Ebubekir Paşa ile Teke mütesellimine.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaş ayanı Hacı Ali'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa tarafından zabtolunan emval ve emlakinin iadesi hakkında.

29 Rebiülevvel 1210

Ahali ve reayaya zarar veren Kaşlı Hacı Ali'ye kat'i ve son bir tenbihat icra edilmesi ve halka zulüm ve eza için fırsat verilmemesine dair Anadolu Valisi Vezir Ebubekir Paşa'ya ve Teke Mütesellimliği'ne yazılan hüküm. g.tt

Etiketler: 
29 Zilhicce 1204

Mısır Valisi İsmail Paşa ve Şeyhülbeled İsmal Bey'in bazı hareketlerine ve Antalya'lı Ebubekir Paşa ile Kaş'lı Ali'nin düşmana zahire sattıklarına dair Mısır'a gidip avdet edeb Kapıcıbaşı Abdullah Paşazade Mehmed Sadık Bey'in takririnin takdim edildiği.