Kaş'lı Hacı Kadri

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaşlı Hacı Kadri'nin muhallefat ve zimematı bedeli olarak canib-i miriye itasını taahhüd eylediği elli bin kuruşu derhal vermesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e vesaireye hüküm.

11 Cemâziyelâhir 1211

Firari Kaş'lı Hacı Kader oğlu Ali'nin miriye zabtı ferman olunan muhallefatı elli bin kuruş mukabilinde Teke mütesellimine terk edilmiş ve meblağ-ı mezbura mahsuben mütesellimi mumaileyh tarafından on beş bin kuruş gönderilmiş olduğundan mütebakisinin dahi gönderilmesi.

29 Cemâziyelâhir 1210

Kaş'lı Kadri oğlu Ali'nin tenkiline memur olan Anadolu valisi Ebubekir Paşa maiyyetine tayin edilmiş ise de inşasına memur olduğu kalyonun işlerine bakmak üzere mahal-li memuriyeti olan Menteşe'de kalarak maiyetindeki askerin kardeşi ile gönderilmesi hakkında Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa'ya ve beyan-ı hali mutazammın müşarunileyh Ebubekir Paşa ile Teke mütesellimine.