Hacı Mehmed Ağa

24 Cemâziyelâhir 1212

Teke Sancağı'nda mahlul olup İrad-ı Cedid'den zaptolunan ondört timarın bazı şartlarla Teke Mütesellimi Kapıcıbaşılardan Seyyid Mehmed Paşa'ya ihalesi hakkında emir ısdarı.

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

2 Şaban 1220

Mukataat-ı Miriyeden Teke Livası hasları ve tevabii mukataasının sekizde yedi hissesiyle Teke mukataasının adet-i ağnamı dörtte üç hissesinin Dergah-ı Alî Kapucubaşılarından Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya altmış bin kuruş bedel ile ilzam olunduğuna dair.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaşlı Hacı Kadri'nin muhallefat ve zimematı bedeli olarak canib-i miriye itasını taahhüd eylediği elli bin kuruşu derhal vermesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e vesaireye hüküm.

27 Safer 1207

Ordu'da bulunan Yılanlızade Şeyh Ali'nin Isparta Mütesellimi Hacı Mehmed ile hesaplarının görülmesi için emir verilmesi ricası.

Zilhicce 1230

Hacı Mehmed'in Antalya'daki bahçeleri (Muhallefat, Beytülmal)

23 Rebiülevvel 1236

Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Hacı Mehmed Camii, Medrese, Kütüphane, vazaif vesaire masarifatı ve Vakıf musakkafat icaresi muhasebesi

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

29 Cemâziyelâhir 1279

Selanik'te iskan ettirilen Antalya Mütesellimi Tekelioğlu Maktul Hacı Mehmed Bey'in ailesinden Nefise hanım'ın vefatı sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi. (15. Rumeli)

Sayfalar