Hacı Mehmed Ağa

15 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Kapıcıpaşılardan Hacı Mehmed Ağa'nın muhallefatının mirice zabtı.

29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darbhane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra hassa-i liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darbhane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1226

Antalya Kalesi'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın biraderi tarafından basılıp bazı eşya ve emvali afveylemesiyle mütesellim-i mümaileyh tarafından bilmuharebe kale zabt ve biraderi derdest edilip idam edilmiş olduğundan, bu babda kendisine tevcihat yazılıp yazılmaması istizanına dair.

19 Şevval 1225

Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın aldığı meblağın hesabına irad kaydolunarak Zahire Hazinesi'nden verilmek üzere kaimesini taleb eden Teke ve Hamid Mübayaacısı'nın verdiği takrir

11 Ramazan 1225

Teke Sancağı'ndan istenildiği halde vaktiyle yetişemeyen bin nefer süvari ve piyade neferlerinin yüz kuruşdan bedellerinin tahsiline dair Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm.

13 Recep 1225

Müteveffa Fazıl Paşa'nın muhallefatı hakkında müdahaleden hali kalmayan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın men olunması için veresesinin şikayetinin sunî olduğu, bilakis muhallefatın zahire ihracı için müekked emir gönderilmesi hakkında Sadrazam Yusuf Paşa'nın tahriratı.

29 Cemâziyelâhir 1225

Darphane'den zabt ve idare olunan Hamid Sancağı Mukataası'na müdahale etmemesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

Evrakın aslında her ne kadar Hacı Ahmed yazıyorsa da, o tarihte Teke Mütesellimi Hacı Mehmed olup, ayrıca herhangi bir yerde Hacı Ahmed'e dair başka evrak bulunmadığından katibin sehven Mehmed yerine Ahmed yazmış olması gerekir.

28 Cemâziyelâhir 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından evlad ü ıyaline terk ve inam olunduğu halde Teke mütesellimi tarafından ordudan aldığı emre binaen müdahalede devam olunduğu gibi sagire kerimesini de Antalya'ya nakleylemiş olduğundan gerek muhallefatın gerek kerimesinin ailesine iadesi için emir itasına dair.

29 Zilhicce 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın katline memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın gelen kaimesinin takdim olunduğu ve Mehmed Ağa'nın taltifinin icab ettiği. a.g.y.tt

29 Ramazan 1224

Antalya'da Elmalı Mahallesi'nde Teke Sancağı Mütesellimi Kapucubaşı'larından Hacı Mehmed Ağa Camii'nin imamet cihetinin tevcihi. g.tt

Sayfalar