Tımar

24 Cemâziyelâhir 1212

Teke Sancağı'nda mahlul olup İrad-ı Cedid'den zaptolunan ondört timarın bazı şartlarla Teke Mütesellimi Kapıcıbaşılardan Seyyid Mehmed Paşa'ya ihalesi hakkında emir ısdarı.

15 Cemâziyelevvel 1226

Biga, Teke, Sultanönü ve Bolu sancaklarındaki 28 timarın hasılatını kimler zapteylemiş ise ve kimin zimmetinde kalmış ise tahsili ve tersane hazinesine gönderilmesi.

Etiketler: 
3 Cemâziyelevvel 1208

Mukataat-ı miriye sene-i kameriye hesabıyla yani Muharremî olarak ihale olunmakta ise de hasha-i Teke ve adet-i ağnam-ı Teke mukataaları Mart itibarıyla ihale olunmakta olduğundan yine olvechile ihale olunmasına dair.

Etiketler: 
29 Cemâziyelevvel 1202

Teke ve Aksaray livaları dahilindeki züema ve tımar sahibi sıbyan ve mütekaidin cebel-i bedeliyelerini gösteren defter.g.tt

Etiketler: 
2 Şaban 1220

Mukataat-ı Miriyeden Teke Livası hasları ve tevabii mukataasının sekizde yedi hissesiyle Teke mukataasının adet-i ağnamı dörtte üç hissesinin Dergah-ı Alî Kapucubaşılarından Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya altmış bin kuruş bedel ile ilzam olunduğuna dair.

27 Safer 1145

Tımar tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı İbrahim imzalı arz. a.g.tt

29 Zilhicce 1300

Teke Livasındaki tımarlarla padişah haslarına ve Antalya Kalesi'nin muhafaza hizmetinde bulunanların haraçtan ve ispenç ile avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf ve müsellem olduklarına dair malumatı havi mufassal tımar defteridir. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1268

Amasya, Tokat, Sivas ve Osmancık kaleleri müstahfızlarının tasarrufunda olan timarlarla ilgili kayıtları havi defter parçası. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1268

Antalya Kalesi askerlerinin Teke Livası'nda bulunan timarlardaki hisselerini gösterir defter. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1245

Hamid sancağından Ağlasun ve İncir kazaları mülhakatından Seyyidler Çiftliği Tekelioğlu emlakinden olup hin-i tahrirde açıkta kalmış olduğundan, Evkaf-ı Hümayun'a ilhak olunarak münasib bedelle mezkur kaza ayanı Hüseyin Ağa'ya verilmesi hakkında Defterdar'dan Sadaret'e. a.g.y.tt

Sayfalar