Tımar

29 Cemâziyelâhir 1225

Darphane'den zabt ve idare olunan Hamid Sancağı Mukataası'na müdahale etmemesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

Evrakın aslında her ne kadar Hacı Ahmed yazıyorsa da, o tarihte Teke Mütesellimi Hacı Mehmed olup, ayrıca herhangi bir yerde Hacı Ahmed'e dair başka evrak bulunmadığından katibin sehven Mehmed yerine Ahmed yazmış olması gerekir.

14 Muharrem 1222

Tersane Hazinesi'nce zabtedilen tımarlardan Teke Sancağı'ndaki on dört tıımarın Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya ihale ve iltizam olunduğuna dair Bahriye nazırı el-Hac İbrahim imza ve mührüyle.

7 Ramazan 1220

Teberdaran-ı Zülüfliyan-ı Hassa'dan Ali adlı şahsa Beyşehri ve Hamid sancaklarında Araram nahiyesinin Akçalar karyesindeki zeametin tevcihi.

29 Zilhicce 1219

Karaman ve Akşehir sancaklarındaki tevliyet, mukataat ve sair iltizamatın Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya ihalesi fermanına hatt-ı hümayun çekilmesine dair. a.g.y.tt

18 Şaban 1219

Antalya Kalesi'nin timar müstahfız neferatı yoklanarak lüzumu kadarının kalede bırakılması diğerleri Eşkinci addolunarak Üsküdar Ocağı'na gelmeleri hakkında emir yazılması

9 Şevval 1218

Teke Sancağı'nda mevcut bulunmamasından dolayı İrad-ı Cedid'e zabtolunan zeamet ve timarların kapıcıbaşılardan el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

8 Şaban 1218

Teke sancağının İstanos nahiyesine zeameti olan Silahşor-i Hassa İsmail'e müteferrikalık gediği tevcihi.

18 Recep 1218

Teke Sancağı'ndaki mahlul timarın Silahşor-i Hassa İsmail'e tevcihi.

7 Safer 1218

Teke Sancağı zuama ve timar, mütekait ve sıbyanın cebelü bedeliyelerinin tahsili için tahsildar tayini.

Etiketler: 
1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

Sayfalar