Tımar

29 Zilhicce 1131

Teke Sancağı'nda Karahisar nahiyesinde Çortak karyesindeki münhal tımarın Çelebi oğlu Ebu Bekir'e tevcih buyrulması hakkında Antalya Kalesi Dizdarı Yunus'un arzı.

29 Zilhicce 1121

Antalya Kalesi Dizdarı Ebubekir'in Teke Sancağı'nda Sörgi karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı.

29 Zilhicce 1119

Ahmet veled-i Hacı Ebu Bekir'e Teke Sancağı'nda tımar tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Ebu Bekir'in

29 Muharrem 1118

Eski Vezir-i Azam Kethüdası olan Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın kardeşinin ne kadar emval ve eşyası

29 Zilhicce 1115

Antalya Kalesi Dizdarı Ebubekir'in Teke Sancağı'nda Eğirdir Nahiyesi'nde Yenice Karyesi'nde mahlul tımarı hakkında arzı.

15 Ramazan 1115

Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Şam, Sivas, Musul, Kütahya, Konya kaleleriyle isimleri muharrer sair kaleler müstahfezanın mevacibleri için mahlul tımar bedelatının mübaşirler marifetiyle tahsilatına ve Anadolu vilayetleri livalarındaki zeamet ve tımar haslarının mevcuduyla na mevcudlarının yoklamasına ve Kırşehir zuema ve erbab-ı tımarının Eflak'da yoklanarak mevcut olanların tımarları mahsulüne dokunulmaması ve Canik livasıyla diğer bazı livalardaki tımarların bedelatına ve Trabzon ve Ahıska kaleleriyle sair bazı kaleler mustahfezanının muhtelif tarihlere ait mevaciblerini ve Anadolu eyaletindeki mahlul zeamet ve tımar mahsulatına miriden tahsilini ve bazı kale mustahfızları kadrosundan tasarrufla ocaklarının kendilerinden tahsilini ve Şam Hazinesi malından verilen mevacibatı ve bu husustaki emirleri ve sair bazı malumatı ihtiva eden mevacib defteri.

11 Cemâziyelevvel 1114

Teke Sancağı'nın Antalya ve İstanos nahiyelerinde gedik tımar ile Antalya Kalesi müstahfızlarından vefat eden İbrahim ve Mustafa nam kimselerin yerlerine Osman ve Mustafa nam kimselerin kayd ve kabulüyle beratlarının ihsanı hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya el-Hac Cafer imzalı arz.

29 Cemâziyelâhir 1101

Sivas Eyaleti'ndeki kalelerin müstahfızlarına ait timarları gösterir icmal defteri sureti

10 Cemâziyelâhir 1097

Tekirdağı, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Lefkoşe, Nablus, Filibe, Haleb, Sığla, Selanik, Kırşehir, Sivas, Yanya, Edirne, Eğriboz, Kars, Kayseri, Mora, Delvine, Antalya, Erzurum, Antakya, Karaman, Konya, Hüdavendigar, Vidin, Sinob, Canik, Kastamonu, Ankara, Niğde, Samsun, Anteb, Varna, Kengiri, Malatya, Trabzon, Amasya, Sakız ve sair yerlerin muhafız, serasker, kadı, müfettiş, naib, gümrük emini ve mütesellimlerine, şıkk-ı evvel defterdarı kaymakamı Ali Efendi ve tezkire-i maliye kaymakamı Gaznevi Mahmud Efendi zamanlarında muhtelif mali hususata dair yazılan ahkamın suretlerini muhtevi ahkam-ı maliye defteri.

11 Ramazan 1095

Amid, Sakız, İnebahtı, Ahyolu, Antalya, Ankara, İstanbul, Zağra-i Atik, Bursa, Edirne, Belgrad, Sofya, Kıbrıs, Manisa, Selanik ve sairenin beylerbeyi, muhassıl, muhafız pasa, mütesellim, kaymakam, dizdar, molla ve kadılarla mukataa emin, nazır ve voyvodalarına hitaben yazılan ve muhtelif hıdemat ve umur için lüzumlu malzeme ve mevad istirasını ve mevacib, ulufe tevziatını, mukataa ve rüsumat muamelatını muhtevi ahkam defteri.

Sayfalar