MAD. d. 3241

10 Cemâziyelâhir 1097

Tekirdağı, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Lefkoşe, Nablus, Filibe, Haleb, Sığla, Selanik, Kırşehir, Sivas, Yanya, Edirne, Eğriboz, Kars, Kayseri, Mora, Delvine, Antalya, Erzurum, Antakya, Karaman, Konya, Hüdavendigar, Vidin, Sinob, Canik, Kastamonu, Ankara, Niğde, Samsun, Anteb, Varna, Kengiri, Malatya, Trabzon, Amasya, Sakız ve sair yerlerin muhafız, serasker, kadı, müfettiş, naib, gümrük emini ve mütesellimlerine, şıkk-ı evvel defterdarı kaymakamı Ali Efendi ve tezkire-i maliye kaymakamı Gaznevi Mahmud Efendi zamanlarında muhtelif mali hususata dair yazılan ahkamın suretlerini muhtevi ahkam-ı maliye defteri.