Vergi

24 Cemâziyelâhir 1212

Teke Sancağı'nda mahlul olup İrad-ı Cedid'den zaptolunan ondört timarın bazı şartlarla Teke Mütesellimi Kapıcıbaşılardan Seyyid Mehmed Paşa'ya ihalesi hakkında emir ısdarı.

15 Cemâziyelevvel 1226

Biga, Teke, Sultanönü ve Bolu sancaklarındaki 28 timarın hasılatını kimler zapteylemiş ise ve kimin zimmetinde kalmış ise tahsili ve tersane hazinesine gönderilmesi.

Etiketler: 
3 Cemâziyelevvel 1208

Mukataat-ı miriye sene-i kameriye hesabıyla yani Muharremî olarak ihale olunmakta ise de hasha-i Teke ve adet-i ağnam-ı Teke mukataaları Mart itibarıyla ihale olunmakta olduğundan yine olvechile ihale olunmasına dair.

Etiketler: 
29 Cemâziyelevvel 1202

Teke ve Aksaray livaları dahilindeki züema ve tımar sahibi sıbyan ve mütekaidin cebel-i bedeliyelerini gösteren defter.g.tt

Etiketler: 
2 Şaban 1220

Mukataat-ı Miriyeden Teke Livası hasları ve tevabii mukataasının sekizde yedi hissesiyle Teke mukataasının adet-i ağnamı dörtte üç hissesinin Dergah-ı Alî Kapucubaşılarından Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya altmış bin kuruş bedel ile ilzam olunduğuna dair.

11 Rebiülâhir 1228

Rikab-ı Hümayun'da Şıkk-ı Salis Seyyid Ahmed Fethi Efendi'ye, Teke ve Hamid sancaklarından tayin edilen havassının gecikmiş seneler bedel-i iltizamlarının tahsil ile mumaileyhe gönderilmesi hakkında emir ısdarına dair Abdulkadir'in istirhamı.

Etiketler: 
7 Şaban 1332

Bazı aşar mültezimin borçlarından dolayı vereseleri aleyhinde çıkarılan beş kıta ilamın valiler tarafından veresesinin ikamet ettiği mahalli mahkemeye gönderildiği ve uygun muamelenin yapılması

Etiketler: 
29 Zilhicce 1300

Teke Livasındaki tımarlarla padişah haslarına ve Antalya Kalesi'nin muhafaza hizmetinde bulunanların haraçtan ve ispenç ile avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf ve müsellem olduklarına dair malumatı havi mufassal tımar defteridir. a.g.y.tt

1260

Antalya kazası Sımandır karyesi (Ulucak köyü) temettuat defteri

1260

Antalya Mandırlar Çiftliği Temettuat Defteri

Sayfalar