İrad-ı Cedid Hazinesi

24 Cemâziyelâhir 1212

Teke Sancağı'nda mahlul olup İrad-ı Cedid'den zaptolunan ondört timarın bazı şartlarla Teke Mütesellimi Kapıcıbaşılardan Seyyid Mehmed Paşa'ya ihalesi hakkında emir ısdarı.

19 Şaban 1224

Anadolu sancaklarındaki zeamet ve tımarlar İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zaptolunagelirken mezkur hazinenin lağvından sonra halka ihale olunanlar arasındaki Teke Sancağı'nda ihale edilemeyenlerin mal-ı miri bakayalarının tahsili hakkında.

29 Zilhicce 1221

Abdurrahman Paşa'ya İrad-ı Cedid Hazinesi'nden elli bin kuruş verilmesi. a.g.y.tt

9 Şevval 1218

Teke Sancağı'nda mevcut bulunmamasından dolayı İrad-ı Cedid'e zabtolunan zeamet ve timarların kapıcıbaşılardan el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

29 Zilhicce 1215

İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zabt ve idare edilen mahlul tımarlardan Teke Sancağı'nda on dört tımarın varidatını mezkur hazineye göndermek üzere bir seneliğinin emaneten mütesellim Hacı Mehmed Ağa udesine ihalesi. a.g.tt

29 Zilhicce 1208

Mehmed Ağa uhdesinde olan Teke Yapağı Mukataası'ndan İrad-ı Cedid Hazinesi'ne teslim edilen mübeyyin tezkire. a.g.tt