C. ML. 344/14200

19 Şaban 1224

Anadolu sancaklarındaki zeamet ve tımarlar İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zaptolunagelirken mezkur hazinenin lağvından sonra halka ihale olunanlar arasındaki Teke Sancağı'nda ihale edilemeyenlerin mal-ı miri bakayalarının tahsili hakkında.