AE. SSLM. III. 50/2980

29 Zilhicce 1208

Mehmed Ağa uhdesinde olan Teke Yapağı Mukataası'ndan İrad-ı Cedid Hazinesi'ne teslim edilen mübeyyin tezkire. a.g.tt