Kadı Abdurrahman Paşa

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

29 Şaban 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın vezaretinden evvel mutasarrıf olduğu ecdadından müntakil emlak ve arazinin varislerine terki hakkındaki emrin Rikab-ı Hümayun defterdarına havale edildiğine dair.g.tt

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt

18 Cemâziyelevvel 1278

Kadı Abdurrahman Paşa'nın hafidi Abdullah Rifat Bey'in kayrılması. (9. İstida)

9 Muharrem 1278

Alaiye sancağında vaki İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa hafidi Rifat Bey'e İşkodra'daki kardeşinden miras kalan emvalin Dersaadet'e irsali.

2 Muharrem 1278

İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Abdullah Rifat Bey'in münasip bir memuriyete istihdamı istizanı. (3. Mühimme)

1 Zilhicce 1275

Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazi mülkname sayılıp sayılmayacağının tahkik edilmesi lazım geldiği.

13 Şevval 1275

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Alaiye ve Antalya Sancakları ile Kaşaklı karyesinde bulunan emlak ve arazisinin varislerine terki.

8 Zilkâde 1268

Kadı Abdurrahman Paşa torunu Mehmed Sabit Efendi'nin Edremid veya Alâiye kazalarından birisi niyabetinde istihdamı

Sayfalar