C. ML. 527/21554

29 Şaban 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın vezaretinden evvel mutasarrıf olduğu ecdadından müntakil emlak ve arazinin varislerine terki hakkındaki emrin Rikab-ı Hümayun defterdarına havale edildiğine dair.g.tt