Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

29 Şaban 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın vezaretinden evvel mutasarrıf olduğu ecdadından müntakil emlak ve arazinin varislerine terki hakkındaki emrin Rikab-ı Hümayun defterdarına havale edildiğine dair.g.tt

9 Muharrem 1278

Alaiye sancağında vaki İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa hafidi Rifat Bey'e İşkodra'daki kardeşinden miras kalan emvalin Dersaadet'e irsali.

1 Zilhicce 1275

Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazi mülkname sayılıp sayılmayacağının tahkik edilmesi lazım geldiği.

13 Şevval 1275

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Alaiye ve Antalya Sancakları ile Kaşaklı karyesinde bulunan emlak ve arazisinin varislerine terki.

18 Muharrem 1232

Mirice zabtına ferman sadır olan Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına dair Alaiye Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya hüküm.

23 Recep 1231

Kadı Paşa zamanından beri Yıldıran kazasında ayan olan Aladağlı Mustafa Ağa'nın oğlu Dede Ağa'nın Çavuşzade Mustafa Ağa ve ailesi hakkındaki mezalim ve taadiyatına mebni huzurda mürafaalarının icrası.

14 Cemâziyelâhir 1231

Kadı Paşa'nın kadılığı zamanında tedarik etmiş olduğu emlakinin varislerine terk edilip vezareti zamanındaki emlak ve emvalinin mirice zabtı hakkında Konya Valisi Abdullah Paşa'ya hüküm.

27 Cemâziyelevvel 1231

Kadı Paşa'nın Konya Valiliği'nde bulunduğu sırada vali sarayının tamiri için elviye ve kazalara tevzi eylediği mebaliğ müşarünileyhin vefatı hesabıyla şunun bunun zimmetinde kaldığından bunların tahsili.

23 Şevval 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya Tekelioğlu ve Kadıpaşa muhallefatları hakkında emir tebliği

6 Rebiülevvel 1230

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına, Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın nüfuzuyla müdahale eden Manavgat ayanı İbrahim'in men'i. (Alaiye mutasarrıfına)

Sayfalar