Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

29 Zilkâde 1224

Bozkır Madeni'ne merbut köyler halkının çoğu Kadı Abdurrahman Paşa ve avanesinin tazyiki neticesi olarak dağılmış olduğundan madenin işletilmesini temin için diğer kazaların madene rabtı.

15 Zilkâde 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Sarrafı Agob'un, paşadan matlubu olan yüz yetmiş bin kuruşun miriden zaptolunan muhallefatı akçesinden verilmesine emir verilmiş ise de muhallefatı bedeli Ordu Hazinesi'nden Umur-ı Seferiyeye sarfedilmiş olmasından alınamayan bu meblağın Darphane'den Emval-i Seferiye parasından verilmesi.

11 Şevval 1224

Kaffe-i muhallefat ve zimematı miriden zabtolunan müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazası ahalisinin zimmetlerindeki elli iki bin beş yüz kuruşun ahali tarafından müteveffaya tamamen tediye edildiği tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından meblağ-ı mezburun veresesinden tahsili ve Cebbarzade'ye aid iki bin beş yüz kuruşun da behemahal istihsali için başka başka emirler.

29 Ramazan 1224

Ölen ve muhallefatı miriden zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden Darphane'ye külliyetli borcu olmağla muhallefatı akçesinden Darphane'ye irsali.

29 Ramazan 1224

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden hazineye olan borcuna mukabil Silleli Sakal Kazıtan oğlu İlya'da ortaklık sermayesinden matlubu olan elli bin kuruşun merkumdan tahsiline dair Karaman valisine ve müşarunileyhin muhallefatına memur mübaşire hüküm.

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

10 Cemâziyelevvel 1224

Vefat eden kadı Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinden Vesleli Yuvan oğullarından ve saireden matlubatının miri için tahsil edilmesi.

23 Rebiülâhir 1224

Maktul kadı Abdurrahman Paşa'nın muhtelif kazalarda arazi, emlak, eşya ve matlubatının miriden zaptedilmesi ve mahallinde yapılan defterlerini havi.

16 Rebiülevvel 1224

Kadı Paşa'nın muhallefatı mirice zabtolunduğundan müşarünileyhden iki zatın matlubu olan akçenin mirice tesviyesi icap edeceği.

27 Muharrem 1224

Hakkında ferman-ı kaza-cereyan sudur eden Kadı Abdurrahman Paşa'nın ve akrabasından Seydişehir ayanı Ahmed'in muhallefatının miriye zabtı.

Sayfalar