Ordu Hazinesi

27 Ramazan 1225

Meşta-yı Ordu-yu Hümayun için Teke'den mürettep bin nefer piyade ve süvari gelmediğinden bedele rabtıyla paranın tahsili ve Ordu Hazinesi'ne gönderilmesi.

15 Zilkâde 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Sarrafı Agob'un, paşadan matlubu olan yüz yetmiş bin kuruşun miriden zaptolunan muhallefatı akçesinden verilmesine emir verilmiş ise de muhallefatı bedeli Ordu Hazinesi'nden Umur-ı Seferiyeye sarfedilmiş olmasından alınamayan bu meblağın Darphane'den Emval-i Seferiye parasından verilmesi.