Askeri Harekat

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in orduya hareket etmediği ve vaad ettiği askeri çıkartmak için silahşorlardan Gemalmaz Mustafa Ağa'nın tayin olunduğu fakat Mustafa Ağa'nın tayininden şüphelenerek bir gaile çıkarmasının melhuz olduğunu Darphane nazırının bildirdiği. a.g.y.tt

3 Şaban 1239

Asker irkap ve zahire tahmiliyle donanma maiyyetine gönderilen tüccar sefaini rüesasının esamisi ve asker ve zahirenin mikdarı.

5 Ramazan 1236

Antalya'dan Rodos'a gelen üç yüz nefer askerin Rodos Kalesi'ne memur edilmeleri hakkında.

29 Zilhicce 1230

Kaptan Paşa'nın miriden olan matlubuna karşılık, Tekelioğlu'nun zimematından tahsil etmesi için senet verilmiş ise de, sefere çıkacağından bilahare yerine konulmak üzere Darbhane'deki Tekelioğlu muhallefatından kendisine yardım edilmesini rica ettiği. a.g.y.tt

27 Muharrem 1230

Teke Seraskeri Kaptan Paşa'nın Antalya sahrasına vürudunda ordu için olan masarıfın verilmesi.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sisam civarında ve adalar arasında haydut ve hırsız gemileri gezmekde olduğu haber alındığından oraların muhafazası için donanmadan bir kaç gemi gönderdiği hakkındadır.

5 Şaban 1227

Şam Caddesi'nin eşkıyadan tathiri ve tarik-i Şam'ın küşadı için Haleb ve Adana valileriyle müttehiden hareket etmek üzere Karaman Valisi Ali Paşa'nın memur edilmesi hakkında Sayda Valisi Süleyman Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

29 Zilhicce 1226

Antalya Kalesi'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın biraderi tarafından basılıp bazı eşya ve emvali afveylemesiyle mütesellim-i mümaileyh tarafından bilmuharebe kale zabt ve biraderi derdest edilip idam edilmiş olduğundan, bu babda kendisine tevcihat yazılıp yazılmaması istizanına dair.

24 Şaban 1226

Ordu için Teke Sancağı'na müretteb askerden piyade kısmının affına dair Antalya kadısından gelen ilamı gönderdiğine dair Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'dan kaymakamlığına yazılan tahrirat.

1 Recep 1226

Beç'te Maslahatgüzar Mavroyani'nin bazı havadisi mübeyyin tahriratına mahlul bir zeametle Kayseri'de kain üç timarın tevcihleri muamelesine, mübayaa edilen sürsat buğdayından telef olan mikdar ile diper bir zahire muamelesine bir maaş tahsisi arzuhaline, Teke Sancağı'na müretteb askerden piyadesinin affı hakkında Antalya kadısının ilamına dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa'dan gelen tahriratların müzekkeresi.

Sayfalar