Ebubekir Paşa

29 Zilhicce 1205

Hamid Sancağı Livası Mütesellimliği'ne tayin olunan kapıcıbaşılardan Yılanlızade Seyyid Ali Ağa'nın, fermanını kıraatle beraber emre uymuş iken vali olan Ebubekir Paşa'nın avdetle Ali Ağa'ya itaat ederek cümlemizi tecrim, eşyalarımızı gasp ve icray-yı mezalim ettiğinden ahalinin adı geçenin zulüm ve tecavüzünden kurtarılması istirhamı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in orduya hareket etmediği ve vaad ettiği askeri çıkartmak için silahşorlardan Gemalmaz Mustafa Ağa'nın tayin olunduğu fakat Mustafa Ağa'nın tayininden şüphelenerek bir gaile çıkarmasının melhuz olduğunu Darphane nazırının bildirdiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Mirimirandan Tekeli Deli Bekir'in hakkından gelmeye kadir Hasan Çavuşzade ile Kaş kazası sakinlerinden sahibinin Kadrioğlu Ali Ağa olduğuna ve saireye dair Darphane Nazırı'nın Sadaret Kaymakamı'na takriri. a.g.y.tt

29 Cemâziyelâhir 1210

Kaş'lı Kadri oğlu Ali'nin tenkiline memur olan Anadolu valisi Ebubekir Paşa maiyyetine tayin edilmiş ise de inşasına memur olduğu kalyonun işlerine bakmak üzere mahal-li memuriyeti olan Menteşe'de kalarak maiyetindeki askerin kardeşi ile gönderilmesi hakkında Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa'ya ve beyan-ı hali mutazammın müşarunileyh Ebubekir Paşa ile Teke mütesellimine.

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

14 Rebiülâhir 1230

Cebeciler Kâtibi Ali'nin uhdesinde olup Tekeli Ebubekir Paşa ile kardeşi Hacı Mehmed'e ihale etmiş olduğu Hamid livası hasları bedel-i iltizamının tahsili. (Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya)

1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

9 Şaban 1213

Tekede Yılanlızadelerin cezaları tertib edildikten sonra miriye zabt edilen zimematını peşinen 35 bin kuruşa Bekir Paşa almış ise de defter ve temessükatın aslı olmadığı.

27 Recep 1211

Teke Sancağı'nın avarız ve cebelü bedeliyesinden Ebubekir Paşa'nın borcu olan paraların biraderi Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed'den tahsili.

Sayfalar