Yılanlıoğlu Hanedanı

29 Zilkâde 1215

Kütahya mütesellimliğinden Yılanlızade Şeyh Ali Ağa'nın azline ve yerine Nusuhzade Nusuh Ağa'nın tayinine dair. (g. tt)

27 Safer 1207

Ordu'da bulunan Yılanlızade Şeyh Ali'nin Isparta Mütesellimi Hacı Mehmed ile hesaplarının görülmesi için emir verilmesi ricası.

14 Şevval 1204

Yılanlızadeler'den orduya gelen Şeyh Ali Ağa'nın yanındaki 60 kişiye tayinat itası.

9 Şaban 1213

Tekede Yılanlızadelerin cezaları tertib edildikten sonra miriye zabt edilen zimematını peşinen 35 bin kuruşa Bekir Paşa almış ise de defter ve temessükatın aslı olmadığı.

29 Şevval 1200

Hamid ve Teke Sancakları kazalarında cezaları tertib olunan Yılanlı oğullarının zuhur eden zimemat temessükleri seksen bin kuruşu mütecaviz ve raiyet tarafından hükumete tediye edilmiş iken ahiren zuhur eden varisler sahte temessüklerle halkdan yeniden mutalebede bulunduklarından dindar bir mübaşir huzurunda ve marifet-i şer'i ile evvelce ödenip hıfz ve ahiren irae edilen temessükler tedkik edilerek sahtelerinin imha olunmaları hakkında Elmalı Kadılığı'ndan gelen ilam. g.tt