Hamid Mukataası

29 Cemâziyelâhir 1225

Darphane'den zabt ve idare olunan Hamid Sancağı Mukataası'na müdahale etmemesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

Evrakın aslında her ne kadar Hacı Ahmed yazıyorsa da, o tarihte Teke Mütesellimi Hacı Mehmed olup, ayrıca herhangi bir yerde Hacı Ahmed'e dair başka evrak bulunmadığından katibin sehven Mehmed yerine Ahmed yazmış olması gerekir.

1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

19 Cemâziyelevvel 1200

Hamid Mukataası'ndan Hassa Ağalarından İsmail ve Mehmed'in hisseleri Teke Mütesellimi Ebubekir'e ihale edilmiş olduğundan iltizam bedelinin ve miri hissesinin zamanında tesviyesi ve ahaliye gadredilmemesi.