Ebubekir Paşa

5 Cemâziyelâhir 1205

Saray matbahı masarıfı için Teke Sancağı avarız malından 8,552.50 kuruşu Mutasarrıf Ebubekir Paşa'dan talep edildiği halde emir defterleri gelmediği cihetle vermekten imtina eylediğinden emir defterlerinin gönderilmesi ricası.

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in şimdilik izalesi maddesinin tehiriyle matlub olan askerinin ihracına bakılmak ala görüldüğüne vesaireye dair.

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi Deli Bekir Paşa'nın asker çıkararak emrini Gemalmaz Mustafa Ağa ile göndermeyip bir sıradan adam ile göndermek ve askeri çıkarıp gönderdikten sonra terbiyesine bakılmasının münasib olacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Mısır Valisi İsmail Paşa ve Şeyhülbeled İsmal Bey'in bazı hareketlerine ve Antalya'lı Ebubekir Paşa ile Kaş'lı Ali'nin düşmana zahire sattıklarına dair Mısır'a gidip avdet edeb Kapıcıbaşı Abdullah Paşazade Mehmed Sadık Bey'in takririnin takdim edildiği.

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi müteveffa Bekir Paşa'nın malı biraderinin elinde olmakla malının kaffesinin harice ihracı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Anadolu'dan Ordu-yı Hümayun'a memur olanların taalül ettikleri ve Tekeli Ebubekir Paşa'nın da gitmek istemediği. a.g.y.tt

17 Şevval 1204

Mirimiran'dan Tekeli Ebubekir Paşa'nın bin nefer süvari ihracı ve orduya bir an evvel izamı.

17 Ramazan 1204

Teke Mutasarrıfı Mirimiran'dan Ebubekir Paşa'nın o havaliden defi çaresinin Hasan Çavuşzadeler ve Kaş'lı Hacı Kadiroğlu'nun seferden avdetlerine talik edilmesi hakkında Isparta Hariri Seyyid Elhac Hüseyin Ağa'dan gönderilen takrir.

Etiketler: 
5 Zilkâde 1203

Antalya ahalisinden olup Tekirdağı'nda vefat eden Deli Hafız'ın bütün muhallefatının miri namına zabtı ve muhtelif mahallerde bulunan matlubatının dahi tahsili hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm

3 Safer 1203

İstanbul ihtiyacı için mürettep zehairin tedarik ve irsaline çalışması ve aksi halde muaheze ve muakebe olunacağı hakkında Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

Sayfalar