Saray Mutfağı

21 Zilhicce 1217

Antalya İskelesi Gümrüğü malından Matbah-ı Amire masarıfına havale edilen ve Teke Sancağı avarızı malından kalem harcı ve kalemiyesi tahsil edilerek mübaşire teslim edildiği.

5 Cemâziyelâhir 1205

Saray matbahı masarıfı için Teke Sancağı avarız malından 8,552.50 kuruşu Mutasarrıf Ebubekir Paşa'dan talep edildiği halde emir defterleri gelmediği cihetle vermekten imtina eylediğinden emir defterlerinin gönderilmesi ricası.

8 Rebiülâhir 1205

Saray matbahı için Teke ve Menteşe Sancakları avarızı ve nüzul malından para gönderilmesine dair.