Zahire

29 Zilhicce 1248

Donanma maiyetinde Antalya iskelesine gelen yirmi bir kıt'a sefaindeki mevcut zahire ve mühimmatın defteri. a.g.y.tt

5 Cemâziyelevvel 1248

Konya'ya sevkolunmak üzere donanma maiyetinde Antalya'ya gelen zahire ve barutların develerle nakline mübaşeret edilmişse de Alaiye'den deve sevki için tahrirat yazılması azrolundukda icabına göre cevap verilmesi.

29 Zilhicce 1241

Midilli için Tekfurdağı'ndan, Hanya ve Resmo kaleleri için Antalya havalisinden zahire mübayaasına müsaade olunması hakkında. a.g.y.tt

Etiketler: 
3 Şaban 1239

Asker irkap ve zahire tahmiliyle donanma maiyyetine gönderilen tüccar sefaini rüesasının esamisi ve asker ve zahirenin mikdarı.

29 Zilhicce 1229

Antalya ordusu için zahire tertib olunan mahallerden tahsil olunamayıp bakaya kalan mikdarı gösterir. a.g.y.tt

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sığla, Kuşadası, Kıbrıs ve sair yerlerden askerin iaşesi için tertip edilen zahirenin evrakını aldığı hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup müddeti hitam bulmakda olan Terkemiş Mukataası'nın zahire işini temin için sabık bedeli ile kendisine verilmesi hakkındadır.

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup kışın şiddetinden Antalya'ya zahire eriştirmenin müşkülleştiği hakkındadır.

5 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kaime olup Antalya önündeki askere muktezi zahirenin etrafdan ne suretle celbedilmekde olduğu hakkındadır.

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim'in kardeşi, Antalya varoşunu muhafaza eden Yusuf Bey'i temin ederek bu tarafa celbettiği, zahireden sıkıntı çekmekde oldukları ve istediği askerin gelmediğinin bildirildiği hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

Sayfalar