Mısır ile Harp

29 Zilhicce 1248

Mukataat Hazinesi'nden verilen askerlerin masraf ve mahiyye bekayisinin, kalan tıbbi eczaların doktroların acele gönderilmesi Antalya Kal'ası'nın süratle tamiri için bir muhallefat parasından havalesi ve vezareti ref'olunan Aliş Paşa'nın Gelibolu'da ikameti. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1248

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa'dan gelen mektup üzerine yazılacak cevapta müstahkem Antalya Kalesi'ne kapanıp döğüşmesi ve askerin gönderilmesinin vakte muhtac olduğu arzolunudukta münasip vechile yazılması. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1248

Donanma maiyetinde Antalya iskelesine gelen yirmi bir kıt'a sefaindeki mevcut zahire ve mühimmatın defteri. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1248

Aliş Paşa'nın Antalya'ya celbiyle vezirliği ref'olunup Bursa'da ikamet ettirilmediğinin Antalya'da bulunan Silistre Valisi Mehmed Paşa'ya yazılmasına ve... a.g.y.tt

11 Ramazan 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa'nın İçel Sancağı'na tasallutundan Antalya'da taşdan otuz adet kule yaptırılması için iktiza eden masrafın ya canib-i miriden veya Mukaat Hazinesi bakayasından havale edilmesi ve sekiz on Çarha Topu ile bir topçu yüzbaşısı gönderilmesi hakkında.

25 Şaban 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa berren ve bahren Antalya üzerine gideceğinden buna hacet kalmamak üzere askerinizle Konya'ya gelip bir kaç gün sonra gene avdetiniz lazım geldiği yazıldığı ve verilen cevapta ihtiyarlığı münasebetiyle karda kışta Konya'ya gidemiyeceği ve bayrama kadar müsaade verilmesi.

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim Paşa sadrazamın bir mektubunu gönderip bu mektupta kendisinin Konya'ya davet edildiği ve Mısır'a tabiiyet edildiği halinde yerinde kalacaksın denildiği ve Antalya ahalisi harp taraftarı olmayıp harp ederseniz şehir haricinde ediniz dedikleri cihetle ne vechile hareket olunmasının bildirilmesi.

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim'in Antalya ve civarını istila için hareket etmesinden evvel Konya'da esir bulunan sadrazama bir mektup yazdırıp maiyetiniz askeriyle Konya'ya gelip bir kaç gün avdet ve Mısır'a tabiiyet edilmesi ve ahalinin de harp etmek fikirleri olmadığı cihetle hareket edilmesinin bildirilmesi.

16 Şaban 1248

Külliyetli askerle İbrahim Paşa tarafınıza geleceği cihetle, maiyetinizdeki askeri alarak Konya'ya gelmeniz ve dört beş gün sonra gene Antalya'da muhassıl kalacağınız diye gelen mektubunua ihtiyarlıktan ve kıştan bahis ile bayram ertesi geleceğini beyan eylediği.

9 Cemâziyelevvel 1248

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa çıkarmakta olduğu kalitanın bir kısmını Antalya'ya getirdiği ve bakiyesinin de doğrudan Konya'ya sevki için Alaiye sancağından da deve çıkarılması

Sayfalar