Aliş Paşa

29 Zilhicce 1248

Mukataat Hazinesi'nden verilen askerlerin masraf ve mahiyye bekayisinin, kalan tıbbi eczaların doktroların acele gönderilmesi Antalya Kal'ası'nın süratle tamiri için bir muhallefat parasından havalesi ve vezareti ref'olunan Aliş Paşa'nın Gelibolu'da ikameti. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1248

Aliş Paşa'nın Antalya'ya celbiyle vezirliği ref'olunup Bursa'da ikamet ettirilmediğinin Antalya'da bulunan Silistre Valisi Mehmed Paşa'ya yazılmasına ve... a.g.y.tt