Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

11 Şaban 1230

Antalya Kalesi'nin tamirine dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya hüküm.

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi'nde bulunan topların eskiyip kullanılmaz hale gelmesinden dolayı 14, 20 ve 24 çaplarında yeterli sayıda top ve topçu nefer gönderilmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi istihkâmlarının resimlerini arzetmek üzere İstanbul'a gelen Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa'nın padişahın huzuruna kabul edilmesi. a.g.y.tt

24 Zilhicce 1254

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa maiyyetindeki asakirin masarıfı için iki bin kese akçe itası ve Antalya kalesi ile Teke ve Hamid sancaklarına gönderilecek toplara dair hususlar

29 Zilhicce 1253

Antalya Kalesi'nin etrafına kazılacak hendeklerin kazılmasından vazgeçilerek kalenin tamire muhtac olan mahallerinin tamir edilmes. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1252

Antalya Kalesi'nin tamire muhtaç olduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1252

Antalya kalesinin tamire muhtaç olması hasebiyle keşif ve muayenesiyle tamir ettirilmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1251

Antalya kalesinin muhtac-ı tamir olmasına binaen müsade-i padişahi erzan buyurulması. a.g.y.tt.

29 Zilhicce 1248

Mukataat Hazinesi'nden verilen askerlerin masraf ve mahiyye bekayisinin, kalan tıbbi eczaların doktroların acele gönderilmesi Antalya Kal'ası'nın süratle tamiri için bir muhallefat parasından havalesi ve vezareti ref'olunan Aliş Paşa'nın Gelibolu'da ikameti. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1247

Antalya'ya memur Mirliva Haydar Paşa, livası askerine Terkemiş Voyvodası Arif Ağa'nın peksimet yetiştirmekte olması ve Antalya Kalesi'nin tamirinin arzolunduğu hakkında. a.g.y.tt

Sayfalar