HAT. 1618/57

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi istihkâmlarının resimlerini arzetmek üzere İstanbul'a gelen Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa'nın padişahın huzuruna kabul edilmesi. a.g.y.tt