Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi istihkâmlarının resimlerini arzetmek üzere İstanbul'a gelen Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa'nın padişahın huzuruna kabul edilmesi. a.g.y.tt