Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup muhallefatı tahrire memur Vahid Efendi gelerek hilatları ve fermanı getirdiği ve bütün umur kendisine izah ve eşhas terkim edilerek kaleye mhafaza için asker terk edeceği hakkındadır.

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya umuru Vahid Efendi'ye sipariş edilip Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa'nın yanına bir miktar asker verilerek Antalya muhafazasına bıraktığı ve kendisinin donanma ile hareket ettiği hakkındadır.

11 Şaban 1230

Antalya Kalesi'nin tamirine dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya hüküm.

29 Şevval 1238

Antalya'da kalebend olan Sarraf Haskıl'ın idam edilip eşyasına aid defterin başı ile beraber gönderildiğine dair Antalya naibi Mehmed Emin imzalı ilam.

6 Cemâziyelâhir 1231

Tekeli oğullarının mirice zabtedilen emlakinden, Burdur'da Reşid Bey ittisalinde Esat Bey sarayı demekle maruf yirmi bab levend odalarıyla ahır ve koyunun üç bin kuruş muaccele ile Has İsmail oğlu İsmail ve saire uhdesine müştereken verildiğinden, kayıdlarının icrası ve mülknamelerinin gönderilmesi. (Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid imzalı)

15 Safer 1231

Şam'da ikamete memur olan Darüssaade Ağası Amber Ağa fırtına sebebiyle Marmaris'e çıkarak karadan Antalya'ya geldiği ve gemi buluncaya kadar Antalya'da kalacağı ve ikram ve ihtiramda kusur olunmayacağı hakkında Teke Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan Sadaret'e.

29 Zilhicce 1230

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa'nın uygunsuz icraatından şikayetçi olan Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmet Emin Vahid Paşa'nın kaimesine atfen hazırlanmış takrir. y.a.g.tt

29 Zilhicce 1230

Isparta'da halktan zorla para toplayarak zulmeden Hamid ve Teke Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın durumunun gizlice tahkiki, kethüdası Nasuhoğlu Süleyman'ın ise sürgüne gönderilmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

27 Zilkâde 1230

Teke Sancağı'nda on iki çiftliğin Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa tarafından emaneten idaresi

Sayfalar