C. ML. 574/23543

6 Cemâziyelâhir 1231

Tekeli oğullarının mirice zabtedilen emlakinden, Burdur'da Reşid Bey ittisalinde Esat Bey sarayı demekle maruf yirmi bab levend odalarıyla ahır ve koyunun üç bin kuruş muaccele ile Has İsmail oğlu İsmail ve saire uhdesine müştereken verildiğinden, kayıdlarının icrası ve mülknamelerinin gönderilmesi. (Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid imzalı)