Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

Yüksel Çelik
Sayfa adedi: 
502
ISBN: 
978-975-16-2633-2
2013

Çalışmamız giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Girişte; biyografi çalışmalarının tarih disiplini açısından önemi, Hüsrev Paşa'nın hayatının ilk dönemleri ve Enderun'da geçirdiği yıllar ele alınmıştır. Birinci bölümde siyasi kariyerinin ilk adımı olan Mısır valiliği ile Rumeli cephesinde yaşanan gelişmeler, ikinci bölümde şark cephesinde İran'a karşı verilen mücadeledeki rolü; üçüncü bölümde Mora isyanındaki misyonu ve Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yla amansız rekabetinin yol açtığı krizler ortaya konmaya çalışılmıştır.

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup muhallefatı tahrire memur Vahid Efendi gelerek hilatları ve fermanı getirdiği ve bütün umur kendisine izah ve eşhas terkim edilerek kaleye mhafaza için asker terk edeceği hakkındadır.

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya umuru Vahid Efendi'ye sipariş edilip Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa'nın yanına bir miktar asker verilerek Antalya muhafazasına bıraktığı ve kendisinin donanma ile hareket ettiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'da kadı bulunmadığından mütedeyyin bir zatın kadı tayin edilmesi hakkındadır.

Türk Tarih Kurumu
Sayfa adedi: 
583
ISBN: 
975-16-1590-9
2002

Fahrettin Tızlak'ın "Tekelioğlu İsyanı" bildirisi 237.nci sahifededir.

13 Cemâziyelevvel 1231

Kapıdan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Sancağı seraskerliği esnasında, asker tayinatı, sekban aylığı ve sair masarıfından, miriden matlubu olan meblağın maktul Tekelioğlu muhallefat ve zimematından Darphaneye teslim edilen paradan tesviyesi

29 Zilhicce 1230

Teke ve Alaiye Sancaklarından kereste kat'i emri verilmesi hakkında Kaptan Paşa'nın takriri meclisde müzakere olunarak evvela mutasarrıflarından sual olunmasına karar verildiği hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Kaptan Paşa'nın miriden olan matlubuna karşılık, Tekelioğlu'nun zimematından tahsil etmesi için senet verilmiş ise de, sefere çıkacağından bilahare yerine konulmak üzere Darbhane'deki Tekelioğlu muhallefatından kendisine yardım edilmesini rica ettiği. a.g.y.tt

Sayfalar