HAT. 278/16430

29 Zilhicce 1230

Teke ve Alaiye Sancaklarından kereste kat'i emri verilmesi hakkında Kaptan Paşa'nın takriri meclisde müzakere olunarak evvela mutasarrıflarından sual olunmasına karar verildiği hakkında. a.g.y.tt