Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

21 Rebiülevvel 1229

Vezareti ref'olunan Karaman Valisi Ali Paşa'nın İstanos'da miriden zabtolunan bir kısım eşyasının civardan küçük bir limandan bir fırkateyne alındığı. (Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa mührü ile)

14 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup maiyyetine memur edilen askerler vürud ettiği gibi yürüyüş ile Antalya'yı zabtedeceği hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup kış günü harekat-ı askeriye müşkül olduğundan muhasara ile meşgul olarak bir tarafdan da Tekeli'ye tarafdar olan ahalinin bu tarafa celbine çalışmakda olduğu hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tarsus Mütesellimi Habib Bey'in askere ve gemilere yardımı olduğu ve Tarsus Mütesellimliği için Adana Valisi Mustafa Paşa kendisinden çok para aldığı ve yapmadığı cihetle ona tevcihine çalışılması hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sığla, Kuşadası, Kıbrıs ve sair yerlerden askerin iaşesi için tertip edilen zahirenin evrakını aldığı hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Anadolu askerinden başka iki bin Evlad-ı Fatihan ve bin Hasköy havalisi askeri maiyettine tayin olunmasından memnun kaldığı hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup müddeti hitam bulmakda olan Terkemiş Mukataası'nın zahire işini temin için sabık bedeli ile kendisine verilmesi hakkındadır.

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup kışın şiddetinden Antalya'ya zahire eriştirmenin müşkülleştiği hakkındadır.

18 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekeli İbrahim'in üzerine tayin edilen Karaman Valisi Ali Paşa bir iş göremediğinden vezareti refolunarak bu işin kendisine verildiği hakkındaki emri aldığına dairdir.

5 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kaime olup Antalya önündeki askere muktezi zahirenin etrafdan ne suretle celbedilmekde olduğu hakkındadır.

Sayfalar