Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

29 Zilhicce 1229

Kaptan Paşa'nın şukka ve kaimelerinin görüldüğü, istediği sefainin gönderilmesi ve Evlad-ı Fatihan askeri için evamir yazılıp sefaine irkab eylemesi hususunun Selanik Mutasarrıfı Bekir Paşa'ya yazılması, Tekelioğlu ve Kara Osmanoğlu hususlarına dair.a.g.y.tt

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'in sonradan zuhur eden nukuduna dair Kaptan Paşa'dan gelen defterin bir aynının huzura takdim olunduğu.a.g.y.tt

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'i tenkil için maiyyetindeki askerle Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın yanına hareket ettiği hakkında Aydın Muhassalı Kara Osmanzade Hacı Mehmed Ağa'dan kaime.

29 Zilhicce 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen tahrirat takımıyla takdim olunduğu ve Antalya'nın zabtolunarak Tekelioğlu İbrahim'in hayen derdest edilip donanmada habsedildiği.

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu müteallikatından dört kimseden maadası bir gemiye bindirilip Selanik'e gönderildiği ve diğerlerinin de istintakı hitam buldukdan sonra gönderildiği hakkındadır.

29 Şaban 1229

Teke maslahatı hitam bulup Kapudan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa'nın donanma ile avdetine emir verildiğinden ve Teke Sancağı'na bir münasibi tayin olununcaya kadar güzelce idaresini temin için birinin tayini lazımeden bulunduğundan bu evsafı havi olan ve memuren Teke'de bulunan sabık Tersane Emini Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin liva umurunu idareye tayin edildiğine dair hüküm. (g. tt)

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Teke Sancağı'nın mutasarrıfsız durması uygun olmayacağından bir münasib zatın tayin ve irsal olunması hakkındadır.

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'ya yardıma gelen askerler işin hitamı münasebetiyle taltif ve izaz edilerek memleketlerine iade edilmekte olduğu hakkındadır.

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gönderdiği şukka olup Tekeli İbrahim'in malını yazdırmak için tayin olunan Vahid Efendi geldiğinde malı olduğu tahmin edilen yerler kamilen kendisine gösterileceği hakkındadır.

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup muhallefata memur Vahid Efendi geldikten sonra Antalya'da bir işi kalmadığından avdetine müsaade olunması hakkındadır.

Sayfalar