Sancak Tevcihi

29 Zilhicce 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın donanma ile avdetine müsaade olunup Teke Sancağı'na bir mütesellim tayin olununcaya kadar gediklilerden Osman Ağa'nın mütesellimlik yapması hakkında gelen emir cümle huzurunda kıraat ve kabul edildiği hakkında Antalya Naibi Mehmed Emin'in tahriratı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1229

Karaman Valisi Ali Paşa'nın Vezareti'nin ref'iyle nefyi ve yerine vezarete Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa'nın nefyi emrinin İbrahim Paşa'nın vefatı üzerine Kapdan Paşa nezdinde gizli kaldığına ve Kara Osmanzade'nin Antalya'ya heman gitmesine ve İzmir Voyvodası Katibzade ile Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey'in biner nefer sekbanla hareketlerine dair emir yazıldığına dair. a.g.y.tt

3 Zilhicce 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarına tayin olunan zatın teşekkür havi gönderdiği mektup mucibi memnuniyet olarak padişaha da takdim olunduğuna ve inhası vechile Necib Efendi'nin kapıkethüdalığına tayin edildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa tarafından tahrirat.

17 Zilkâde 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarının uhdesine tevcihine teşekküren mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

29 Şaban 1229

Teke maslahatı hitam bulup Kapudan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa'nın donanma ile avdetine emir verildiğinden ve Teke Sancağı'na bir münasibi tayin olununcaya kadar güzelce idaresini temin için birinin tayini lazımeden bulunduğundan bu evsafı havi olan ve memuren Teke'de bulunan sabık Tersane Emini Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin liva umurunu idareye tayin edildiğine dair hüküm. (g. tt)

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Teke Sancağı'nın mutasarrıfsız durması uygun olmayacağından bir münasib zatın tayin ve irsal olunması hakkındadır.

13 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in vefatı bildirilmekle, muhallefat ve emvalinin mirice zabtı ve mübaşir irsali ve oğlu İbrahim Bey'in mütesellimliğe nasbı hakkında.

29 Zilhicce 1226

Akşehir Sancağı'nın Karaman Valisi Elhac Ali Paşa, kethüdası Memiş Paşa'ya, mirimiranlıkla tevcihini iltimas ettiğinden müsaade buyrulduğu takdirde Aksaray ve Sultanönü sancaklarından birinin de Süzebolu Muhafızı Derviş Hasan Paşa'ya tevcihi hakkında. a.g.y.tt

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.

29 Zilhicce 1223

İstanbul'a davet edilip Üsküdar'da ikamet ettirilen Kadı Abdurrahman Paşa'ya Kütahya eyaletinin tevcihi hakkında. a.g.y.tt

Sayfalar