Sadrazam Hurşid Paşa

25 Zilkâde 1227

İzvornik Sancağı'nda kain Gradačac Kalesi'nin müstahfızlık tımarlarının müstahakkına tevzii için lazım gelen beratların ısdar ve irsal olunduğuna dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e

3 Zilhicce 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarına tayin olunan zatın teşekkür havi gönderdiği mektup mucibi memnuniyet olarak padişaha da takdim olunduğuna ve inhası vechile Necib Efendi'nin kapıkethüdalığına tayin edildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa tarafından tahrirat.

7 Safer 1228

Teke Mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa tarafından babası muhallefatına beş bin kese bedel ile rabıta verilmesi ve Teke Sancağı'nın uhdesine tevcihi hakkında orduya vürud eden muharreratın gönderildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan kaymakam paşaya.

5 Zilkâde 1227

Sadrazam Hurşid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim tarafından orduya gönderilen adamın iki tatara terfikan Dersaadet'e gönderildiği hakkındadır.

3 Şevval 1227

Sadrazam Hurşid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu'nun orduda Delibaşı Mehmed Ağa'ya gönderdiği mektubu ve getiren adamı gördüğü ve mektubun ifadesi ile gelen adamın ifadesi bir birini tutmadığı ve arzu olunursa adamını Dersaadet'e göndereceği hakkındadır.