C. DH. 139/6930

3 Zilhicce 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarına tayin olunan zatın teşekkür havi gönderdiği mektup mucibi memnuniyet olarak padişaha da takdim olunduğuna ve inhası vechile Necib Efendi'nin kapıkethüdalığına tayin edildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa tarafından tahrirat.