Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

7 Cemâziyelevvel 1232

Teke Sancağı'nda Kaş, Kalkan ve sair kazalar ahalisi kadı ve naib görmeyip gayetle vahşi oldukları cihetle hükkamın bunlarla imtizacı imkansız olmakla beraber ba-emr-i ali ahiren niyabete tayin olunan Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ahali ile güzel geçinmeğe çalışmakta olmasıyla şayeste-i taltif olduğuna dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Derviş Paşa tahriratından hulasa.

29 Zilhicce 1231

Teke ve Hamid Sancakları Vezir Mehmed Derviş Paşa'ya tevcih edildiğinden maktul Tekelioğlu'nun ve amcası Mısırlı Mustafa'nın emlakının satılarak parasının İstanbul'a gönderilmesi. g.tt

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Hacı Ali ve Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşaların idaresi uhdesine muhavvel Sultanönünü'nden Teke işi için asker istediklerine dair Kocaeli ve Hüdavendigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa'dan gelen evrakın takdim edildiği, gerek asker işi ve gerek Aziz Paşa'nın evkafına yeniden vazife zammı talebi hakkında yapılacak muamelenin istizanı. a.g.y.tt

4 Şevval 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın kethüdası Derviş ve Menteşe Mutasarrıfı İbrahim paşalar maiyet-i askeriyle Antalya'ya geldiklerine, görülüp karar ittihaz olunduğuna top ve mühimmat gemiler efradının zahire ve mevacibleri hakkında tahrirat.

29 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa, Tekelioğlu üzerine kethüdası Derviş Mehmed Paşa'yı gönderdiği ve kendisinin hareket etmesi için cevap yazılacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1226

Akşehir Sancağı'nın Karaman Valisi Elhac Ali Paşa, kethüdası Memiş Paşa'ya, mirimiranlıkla tevcihini iltimas ettiğinden müsaade buyrulduğu takdirde Aksaray ve Sultanönü sancaklarından birinin de Süzebolu Muhafızı Derviş Hasan Paşa'ya tevcihi hakkında. a.g.y.tt